Privacy Statement

Inleiding
Fulcotheater neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met info@fulcotheater.nl.

Wie is Fulcotheater?
Fulcotheater is een stichting, gevestigd te (3401BK) IJsselstein Ut. aan Overtoom 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30095091. Fulcotheater is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Fulcotheater de
verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Fulcotheater uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Fulcotheater persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Fulcotheater voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Fulcotheater worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E- mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E- mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E- mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Klanten
Gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer. Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Social media account, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics Gegevens: Surfgedrag, Locatie Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Fulcotheater heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
– Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account (indien van toepassing). Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Fulcotheater over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
– Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account (indien van toepassing) kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Fulcotheater. U kunt verzoeken dat Fulcotheater uw
gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of (indien van toepassing)
afschermt.
– Beperken van de verwerking
U heef daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Fulcotheater te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
– Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Fulcotheater of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
– Gegevensoverdracht
U heef het recht uw persoonsgegevens van Fulcotheater te verkrijgen. Fulcotheater zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
– Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde
gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Fulcotheater u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
– Reactie door Fulcotheater
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@fulcotheater.nl. Fulcotheater zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Fulcotheater een dergelijk verzoek heeft ontvangen.
Indien Fulcotheater uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
– Verwerkers
– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Fulcotheater
Het kan zijn dat Fulcotheater verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Fulcotheater ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Fulcotheater worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Fulcotheater worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Fulcotheater uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@fulcotheater.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Fulcotheater uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@fulcotheater.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Telefonisch reserveren?
030 688 42 30